LINK ANH

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Phân tích thị trường ERP Việt Nam: Thách thức và cơ hội


Kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp làm ERP xác lập vị thế tại mỗi quốc gia. Đó là nhận định của ông Liher Urbizu Giám đốc hãng công nghệ SAP tại khu vực Đông Dương khi nói về tiềm năng và cơ hội kinh doanh ERP (phần mềm phục vụ tin học hóa tổng thể doanh nghiệp) của các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam.


Ông Liher Urbizu Giám đốc hãng công nghệ SAP tại khu vực Đông Dương.