LINK ANH

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Hiệu quả kinh tế khi triển khai CMMS vào công tác bảo trì

Ứng dụng CNTT trong quản lý bảo trì (BT) có thể góp phần tăng 20% năng suất và doanh thu của nhà máy, giảm 20% thời gian ngừng máy, giảm 10 – 20% lượng tồn kho phụ tùng, tăng 10% tuổi thọ máy, giảm 5 – 15% tổng chi phí BT, giảm 10 – 20% nhân viên BT.