LINK ANH

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Dự đoán công nghệ của bảo trì tài sản CMMS 2019-2025 - Phần 1

Phần mềm bảo trì tài sản CMMS đã góp phần đem lại cuộc cách mạng cho hoạt động của bộ phận bảo trì trên toàn cầu. Với sự xuất hiện của giải pháp này, đã xóa bỏ hình ảnh nhân viên bảo trì phải kiểm tra thiết bị với 1 chồng lớn các ghi chép, bảng nhiệm vụ trong tay và việc phải lập các bảng biểu kế hoạch công việc một cách thủ công định kì.
Dự đoán công nghệ tương lai trong bảo trì tài sản CMMS 2019-2025 3
Unknown Object