LINK ANH

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Vietsoft cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC trên phần mềm SAP Business One


 
Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200) hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. TT200 có hiệu lực từ ngày 5-2-2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015, thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.Thông tư 200 được xem là quy định có thay đổi lớn nhất trong vòng 9 năm qua (từ khi quyết định 15 ra đời năm 2006).