LINK ANH

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Bảo trì tập trung vào độ tin cậy


Bảo trì tập trung vào độ tin cậy
 (RCM- RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE)Bảo trì tập trung vào độ tin cậy có nguồn gốc từ công nghiệp hàng không nơi mà các chương trình dịch vụ phòng ngừa hư hỏng, đảm bảo an toàn và khả năng sẵn sàng của máy bay kém đã hình thành nhu cầu về một giải pháp mới đối với bảo trì.