LINK ANH

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Vai trò tư vấn độc lập trong dự án ERP ?

      Nhà tư vấn độc lập được xem là “chiếc cầu nối” giữa đối tác triển khai giải pháp và doanh nghiệp đầu tư ứng dụng để đưa dự án đi đến thành công. Con số thống kê chưa đầy đủ cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng tư vấn độc lập là rất thấp. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò quan trọng của nhà tư vấn cũng như tầm quan trọng của giải pháp ERP trong hoạt động tổng thể của mình.