LINK ANH

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Ứng dụng ERP: không còn là thách thức

Được coi như “chiếc đũa thần” trong quản trị, Hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đang được ứng dụng tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp với hiệu quả cao.