LINK ANH

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Ứng dụng của phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì trong công nghiệp


Quản lý và bảo trì thiết bị là một công việc luôn luôn phải thực hiện trong sản xuất nhằm kiểm soát được máy móc, duy trì được hiệu suất của thiết bị. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, khái niệm “Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính (Computerized Maintenance Management System – CMMS) đã ra đời.