LINK ANH

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Vai trò của việc trao đổi thông tin trong bảo trì


Quản lý Bảo trì cần phải đảm bảo sự trao đổi thông tin bảo trì hiệu quả trong doanh nghiệp. Việc trao đổi thông tin trong nội bộ công ty thường bị xem nhẹ và bỏ sót. Chúng thường bị chuyển thành dạng báo cáo miệng. Mặc dù vậy, nó có chức năng quan trọng trong quản lý công tác bảo trì. Trao đổi thông tin là sợi dây kết nối thiết yếu giữa thông tin, ra quyết định và hành động.