LINK ANH

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Vai trò chiến lược công nghệ thông tin

Phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đặc biệt siêu nhỏ ở các nước nghèo và đang phát triển trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, chủ yếu công việc được theo dõi tính toán bằng excel, bằng word, nôm na gọi là theo dõi bằng tay (manual). Vậy nên xây dựng một chiến lược công nghệ thông tin là giải pháp sống còn để doanh nghiệp có thể phát triển lớn mạnh.