LINK ANH

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Hiệu quả kinh tế CMMS

Theo nghiên cứu của tạp chí hàng đầu của Mỹ về quản lý Industry Week’s thực hiện khi nghiên cứu 558 công ty hiện có sử dụng phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì cho thấy:
 Bảng : Mức độ cải thiện khi ứng dụng một phần mềm CMMS hiệu quả
STT
Chỉ tiêu
Mức cải thiện
1
Năng suất của nhân viên bảo trì
28.3 %
2
Giảm thời gian ngừng máy do thiết bị hư hỏng
20.1%
3
Tiết kiệm vật tư
19.4%
4
Giảm lượng tồn kho
17.8%

Hãy thử tính giá trị tiết kiệm (chủ yếu là lợi nhuận) hàng năm cho một công ty có doanh thu hàng năm là khoảng 200 tỷ VN đồng với những tiết kiệm trung bình theo kinh nghiệm của thế giới để đánh giá lợi ích của việc cải thiện phương thức quản lý và ứng dụng phần mềm ra sao. ·