LINK ANH

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

ERP và chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act)

ERP không chỉ là công cụ phần mềm mà là một chiến lược phát triển. Hệ thống ERP giúp đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tính ổn định và mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong nỗ lực làm hài lòng các đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ. Hệ thống ERP giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu Thông tin ngày càng đa dạng với yêu cầu chính xác-kịp thời ngày càng cao, các thông tin cần thiết được thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng hiệu quả nhất trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.