LINK ANH

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Quản trị tốt phải đi đôi với minh bạch

Nếu xem cổ đông là người chủ của doanh nghiệp (DN) thì người chủ có quyền được biết DN đang được quản lý, vận hành ra sao, nhưng trong thực tế lại khác. Thông tin về hoạt động quản trị doanh nghiệp (QTDN) thường manh mún và đứt đoạn.