LINK ANH

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1 theo mô hình Client-server. SQL server, license server, SAP server, SAP client cài trên 1 server riêng còn SAP client cài đặt tại các máy tính người dùng.
Lưu ý: trong bài hướng dẫn này, mặc định SQL đã được cài sẵn trên Server (gọi tắt là SAP server)