LINK ANH

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Vietsoft cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC trên phần mềm SAP Business One


 
Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200) hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. TT200 có hiệu lực từ ngày 5-2-2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015, thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.Thông tư 200 được xem là quy định có thay đổi lớn nhất trong vòng 9 năm qua (từ khi quyết định 15 ra đời năm 2006).
Trong thông tư 200 có 1 số thay đổi về tài khoản, chế độ kế toán phù hợp hơn với tất cả loại hình doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế. Cụ thể 1 số thay đổi chính như sau:
           Về sổ kế toán:
Các doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng mẫu sổ kế toán như trước mà được tự thiết kế, xây dựng riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, dẽ kiểm soát. Trường hợp  không tự xây dựng có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo phụ lục số 4 Thông tư 200/2014/TT-BTC.
           Về tài khoản:
- Các tài khoản không phân biệt ngắn hạn và dài hạn mà chỉ phân biệt ngắn hạn hay dài hạn khi lên trên bảng cân đối kế toán. Ví dụ trước đây là 142 -Chi phí trả trước ngắn hạn, 242- Chi phí trả trước dài hạn thì bây giờ chỉ còn 242- Chi phí trả trước
- Bỏ các tài khoản 129, 139,142,144,159, 311, 315,342,351,415,431,512,531,532 và toàn bộ tài khoản ngoài bảng trên CĐKT


-Thêm tài khoản:
o   Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
o   Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
o   Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
o   Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá
o   Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

- Thay đổi các tài khoản sau:
Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh (trước là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)
Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trước  Đầu tư ngắn hạn khác)
Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (trước là Góp vốn liên doanh)
Tài khoản 228 – Đầu tư khác (trước là Đầu tư dài hạn khác)
Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (trước là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)
Tài khoản 242 – Chi phí trả trước (trước là Chi phí trả trước dài hạn)
Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (trước là Ký quỹ, ký cược dài hạn)
Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính (trước đây là Vay dài hạn)
Tài khoản 343 – Nhận kỹ quỹ, kỹ cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn)
Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (trước đây là Nguồn vốn kinh doanh)
Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ( Lợi nhuận chưa phân phối)
Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 trước đây)

Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán đối với các tài khoản
           Về báo cáo tài chính: Bổ sung, sửa đổi nhiều chỉ tiêu trên BCĐKT, bổ sung chỉ tiêu lãi suy giảm trên cổ phiếu của KQHĐKT, các khoản mục trên thuyết minh báo cáo tài chính cũng thay đổi toàn bộ.
Ngoài ra, thông tư cũng hướng dẫn kết chuyển số dư những tài khoản không sử dụng sang tài khoản mới.
Với việc không ngừng cập nhật thay đổi theo nhu cầu người dùng, Vietsoft mong muốn, đem tới cho khách hàng triển khai sản phẩm ERP của mình những sản phẩm phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp tốt nhất trên thị trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét